Tết ai cũng muốn mua đào, còn em lại muốn thọt vào thật sâu (32 Pic)